February 14th, 2009

bucket!

sing along (join us, it's bliss)

pacchonbo-mo-inoinoi chakaretapatton pankorakettonto-n
no-ra churere-rotton poraporapetton pu-rorattantan
pappu-ra mo-inoinoi chakaretapatton pankorakettonto-n
o-ra poruketthi-no poporattantanso-
kokoreccho pie-nto-ra ma-nima-ni ungarafoccha-ra de-ra
totora-pethiton totora-pothiton senekiniko-se-pon
kokoreccho pie-nto-ra ma-nima-ni ungarafoccha-ra de-ra
totora-pethiton totora-mathisi-po-n